Privacyverklaring

versie 2018-01

 

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong, gevestigd op Mariënstein 170, 1852 SM Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.natuurcoachheiloo.nl, Mariënstein 170, 1852 SM Heiloo, 0622399764

Caroline Hogewoning is de Functionaris Gegevensbescherming van Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong. Zij is te bereiken via c.hogewoning@quicknet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter

niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact

met ons op via c.hogewoning@quicknet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong) tussen zit.

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Thunderbird (mail) , Libre Office (tekstverwerking, facturen), Google drive (financiële administratie), Mailchimp (voor het maken van de nieuwsbrief).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres en voornaam in de mailinglijst van de nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief; bij elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid je uit te schrijven.

Reden: om nieuwsbrieven te kunnen versturen.

Factuur- en boekhoudgegevens
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar,
Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar c.hogewoning@quicknet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via c.hogewoning@quicknet.nl

 

Wijzigingen

Dit document kan aan veranderingen onderhevig zijn. Telkens als Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong met een ander digitaal programma of anderszins klantgegevens op een nieuwe plek opslaat of met een ander doel, dan wordt dit document aangepast.
Op de website van Buitenstebinnen Natuurcoaching en Chi Neng Qigong is altijd het meest recente document te downloaden.